Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Nedir?

Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek ya da belirli bir gayrimenkule yatırım yapmak amacıyla kurulabilen ve izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen, gelirleri kurumlar vergisinden istisna tutulmuş (Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5/1-d-4) sermaye piyasası kurumlarıdır.*

Kaynak: SPK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sermayelerinin Ne Kadarını Halka Arz Etmek Zorundadır?

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları sermayelerinin en az %25’ini halka arz etmek zorundadırlar.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Gayrimenkul Sektöründe Yapmakla Yükümlü Olduğu Minimum Yatırım Oranı Nedir?

GYO’lar gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı haklara aktif toplamlarının en az %51’i kadar yatırım yapmak yükümlülüğü taşırlar. 

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Farklı Alanda Yatırım Yapabilirler Mi?

GYO’lar, toplam aktif büyüklüklerinin %49'unu aşmamak kaydıyla, para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilirler.

GYO'lar Yabancı Ülkelerdeki Gayrimenkullere ya da Yurt Dışındaki Şirketlere Yatırım Yapabilir Mi?

GYO’lar toplam aktif büyüklüklerinin %49’unu aşmamak kaydıyla ve faaliyet konusu yalnızca gayrimenkul olan yurtdışındaki şirketlere yatırım yapabilirler.

GYO'ların Arsa Yatırımlarıyla İlgili Bir Sınırlandırma Var Mıdır?

GYO’ların portföylerinde alımından itibaren beş yıl geçmesine rağmen, üzerlerinde proje geliştirilmeyen arsa ve arazilerin oranı toplam aktif toplamının %20'sini aşamaz.

GYO'lar Projelerinin İnşaat İşini Yüklenebilir Mi?

GYO’lar hiçbir şekilde gayrimenkullerin inşaat işlerini kendileri üstlenemez, bu kapsamda personel ve ekipman edinemezler. Yürütülen projelerin kontrol işleri dahili olarak yürütülecekse bu amaçla istihdam edilen personel kapsam dışıdır. Projelerin inşaat işleri müteahhit firmalar tarafından yürütülür.

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Yatırımcılar Açısından Avantajları Nelerdir?

Konut ve gayrimenkul sorununun devlet tarafından kamusal bir olgu olarak algılanması neticesinde uygulanan vergi teşvikleri, gayrimenkul finanmanında gayrimenkul yatırım ortaklığını cazip hale getirmektedir. Ek olarak çeşitlendirme yoluyla riskin azaltılabilmesi, yatırımın borçlanma ile finanse edilebilmesi ve amortisman ayrılabilmesi gibi hususlar yatırımcılar için gayrimenkul yatırımını cazip kılan unsurlardır.*

Kaynak: SPK

Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının Ortakları Hangi Haklara Sahiptir?

Türk Ticaret Kanunu’na göre yatırımcılar: 

•    Ortaklığın elde ettiği kârdan, kâr dağıtımı yapılması halinde, payına düşen kısmını alma hakkı,
•    Ortaklığın tasfiyesi halinde tasfiye payı hakkı,
•    Ortaklığın kendi kaynaklarından yapacağı sermaye artırımı nedeniyle çıkaracağı payları bedelsiz olarak alma hakkı,
•    Ortaklığın sermaye artırımında yeni payları edinmede öncelik (rüçhan) hakkı,
•    Genel kurul toplantılarına katılma, konuşma ve öneride bulunma hakkı,
•    Genel kurul toplantılarında oy kullanma hakkı,
•    Ortaklığın faaliyetleri ve hesapları hakkında bilgi alma, inceleme ve denetleme hakkı.

Kaynak: SPK
 

Şeker GYO Ne Zaman Kurulmuştur?

Şeker GYO A.Ş., 2017 yılında Şeker Proje Geliştirme Ve Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi adıyla kurulmuş, 2020 yılı Ocak ayında “gayrimenkul yatırım ortaklığı” unvanını almıştır.

Şeker GYO’nun Sermaye Büyüklüğü Ne Kadardır?

Şeker GYO’nun kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi 813.555.283 TL’dir.

Şeker GYO’nun Ortaklık Yapısı Nasıldır?

Şeker GYO ’nun hisselerinin %75 Şekerbank’a ait olup, %25’i de Borsa’da işlem görmektedir.

Şeker GYO’nun Gelir Kaynakları Nelerdir?

Şeker GYO’nun gelir kaynakları gayrimenkul portföyünden gelen kira gelirleri ve finansal varlıklardan elde edilen gelirlerdir.

Şeker GYO’nun Bağımsız Denetim Kuruluşu Kimdir?

Şeker GYO A.Ş.’ DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’den hizmet almaktadır.

Şeker GYO’nun Değerleme Hizmeti Aldığı Değerleme Şirketi Hangisidir?

Şeker GYO A.Ş.’ Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ den hizmet almaktadır.