ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Değerli Adaylarımız! 

Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 1.  Veri Sorumlusu
  Şirket www.sekergyo.com.tr web sitesi ile Emniyet Evleri Mahallesi Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No: 3/51 Kağıthane/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olup; görsel ve işitsel kayıtlar, iletişim, kimlik, mesleki deneyim, özlük ve sağlık verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.
   
 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği 
  Kişisel verileriniz; iş başvuru talebinizin ve ilgili pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi, Şirket’in insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurunuzun değerlendirmeye alınması, bu kapsamda sizinle iletişime geçilmesi ve Şirket’in uyguladığı işe alım ilkelerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,  fiziksel mekân güvenliğinin temini ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçları dâhilinde işlenecektir. 
   
 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
  Kişisel verileriniz, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla her hangi bir kurum veya kuruluş ile paylaşılmamaktadır.
   
 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; açık rıza, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve veri sorumlusu olarak kurumun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz yüzyüze görüşme, sosyal medya, kariyer siteleri ve iş başvuru formunun doldurulması suretiyle otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi aracılığı ile de otomatik yöntemlerle işlenmektedir.
   
 5. KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız
  KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;
  1. "Emniyet Evleri Mahallesi Akarsu Cad. Promesa Sit. D Kapısı Apt. No: 3/51 Kâğıthane/İSTANBUL” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek, 
  2. Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,
  3. Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@sekergyo.com.tr” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. 

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konusunda hazırlanan işbu Aydınlatma Metnini okudum, anladım ve veri sorumlusu sıfatına sahip Şirket tarafından bu konuda detaylı olarak bilgilendirildim.

  Ad Soyad:
  Tarih:
  İmza: